Menu
Sepetim
Tüm ürünlerde 6 Taksit imkanı!

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR AYDINLATMA METNİ

GÜRSU ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (‘’Gürsu Elektrik’’ veya “Şirket”) olarak, Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin sorumluluğu ve koruması altındadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

 Gürsu Elektrik (yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları Hakkındaki Açıklamamız: 

Kişisel verileriniz, Gürsu Elektrik tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ve ofisler, sosyal medya mecraları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Gürsu Elektrik’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatlerimiz kapsamında da işlenecektir.

 K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Ayrıca, Gürsu Elektrik’un hizmetlerini kullanmak amacıyla iletişim merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Gürsu Elektrik veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve benzeri hallerde verileriniz işlenebilecektir.

 Toplanan kişisel verileriniz, Gürsu Elektrik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Gürsu Elektrik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Gürsu Elektrik ve iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Gürsu Elektrik’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Hakkındaki Açıklamalarımız:

 Toplanan Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı 3. taraf hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  gerek KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

Toplanan Kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Hakkındaki Açıklamamız:

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, Şirketimiz çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Hakkındaki Açıklamamız:

Kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamalarıyla birlikte talebini yazılı olarak;  Şahsen elden teslim ile, Noter vasıtasıyla ya da aşağıdaki  e-mail adresine 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak gönderilmek suretiyle iletmelidir. 

Başvurucunun talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurular sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre başvurucudan ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi Talebimiz Hakkındaki Açıklamamız:

 KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Gürsu Elektrik’in kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Gürsu Elektrik’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel İzinlerini Değiştirebileceği Hakkındaki Açıklamamız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel veri işleme izinlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

 E-posta: info@gursuelektrik.com

 İletişim Adresi: Bereketzade Mah, Okçu Musa Cd, Şair Eşref Paşa Sk. No:16 34421, Beyoğlu/İstanbul

 Telefon numarası: 0212 254 74 77

 SATICI

GÜRSU ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni’nde belirtilen bilgilerle bilgilendirildiğimi teyit ederim.

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.